Rektorn har ordet

Tibble – kvalitet för Din framtid!

Jag har den stora glädjen att som rektor vid Tibble Gymnasium hälsa dig varmt välkommen till gymnasiet med den stora skolans många möjligheter och den lilla skolans alla positiva fördelar. Vår skolas utbildningsidé bygger på att alla människor vill lyckas - det är vår övertygelse. I juni 2022 tar du, som påbörjar dina studier höstterminen 2019 på Tibble, studenten och får gymnasieexamen. Det är en viktig milstolpe för dig på din resa mot vuxenlivet. Många före oss har på olika sätt uttryckt att framtiden tillhör dem som tror på sina drömmar. Om drygt tre år blir dina drömmar om studenten verklighet och den resan vill vi gärna dela med dig.

Vid den senaste regelbundna tillsynen från Skolinspektionen fick Tibble Gymnasium s.k. "grönmarkering" inom samtliga granskade områden. Det betyder att skolan på alla områden uppfyller författningarnas krav. Det är mycket ovanligt med skolor som uppnår så positiva resultat. Några av de områden som tillsynen omfattade var Undervisning & lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet och studiero, Åtgärder mot kränkande behandling och Styrning och utveckling av verksamheten. Aldrig tidigare har Tibble lyckats med konststycket att undslippa någon form av påpekande. Vid den förra inspektionen fanns endast ett påpekande, från dåvarande Myndigheten för skolutveckling. Med det resultatet var skolan en av de sju främsta i landet bland de dryga tvåhundra skolor som granskades det året.

Tibble Gymnasium är en alldeles särskild plats där lärandet synliggörs hos varje människa. Våra elever har de bästa förutsättningarna att nå sina mål med den mycket kompetenta medarbetargrupp som du kommer att samarbeta med, varje dag under din studietid. Vi har under flera år genomfört omfattande satsningar och lagt stora resurser på utveckling av skolan, bland annat på att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet och det pedagogiska ledarskapet. Vi har knutit till oss ett antal forskare och är den skola i landet med flest förstelärare, vilket borgar för en systematisk kvalitetsutveckling av skolan. Vårt mål är i sanning att utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Flera av skolans lärare har forskarbakgrund med doktorsgrad. I våras mottog dessutom en av skolans lärare, tillika forskare, Kungliga Vetenskapsakademiens Lärarpris.

Skolans fantastiska pedagoger är mycket välutbildade, har fokus på läraruppdraget och står beredda att utveckla dina kunskaper, färdigheter och våra gemensamma värderingar. I din blivande skola finns en alldeles särskilt välgrundad känsla av identitet och tillit där alla, elever och medarbetare, ingår i en positiv och utvecklande gemenskap.

Under din studietid är professionella lärare och goda skolkamrater av avgörande betydelse för hur du lyckas i framtiden. Därför har vi på skolan mycket omsorgsfullt skapat de bästa förutsättningarna att bedriva skolutveckling, för våra elever och lärare, med sikte på din framtid.

Lycka till med Ditt val av skola och välkommen till Tibble!

Håkan Söderström, rektor